Naja, teksty z lutego 2014 roku

9 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Są ludzie, którzy po­mimo wiel­kiego cier­pienia tak da­lece zacho­wują wolę wal­ki i god­ność, że będąc przy nich smu­tek i współczu­cie mie­sza się z podziwem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 lutego 2014, 17:16

Są de­likat­ność i niewin­ność wy­magające bez­wa­run­ko­wej ochrony.
Jest wiara i są uczu­cia, których nie wol­no nig­dy zawieść.
By­wają czy­ny i słowa, które nig­dy nie pójdą w niepamięć.
Są ra­miona, które zaw­sze po­win­ny da­wać schro­nienie, a głos przy­nosić ukojenie.
Naj­ważniej­sza ko­bieta w życiu każde­go człowieka po­win­na być oazą miłości i bez­pie­czeństwa, a nie bez­myślnym, nie­czułym „oprawcą”…

Inspirowane 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 lutego 2014, 10:50

Cza­sami by­wa tak słod­ko, że je­dynym prag­nieniem jest od­ro­bina goryczy... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 lutego 2014, 19:59

Ideały nie is­tnieją, z wyjątkiem miłości. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lutego 2014, 17:56

Czas zmienia op­tykę pos­trze­gania u człowieka, co po­wodu­je u jed­nych życiową mądrość u in­nych zgorzknienie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 lutego 2014, 15:16

Prezent

Cie­szy mnie, że tu­taj jestem
Pięknym pre­zen­tem to bycie
Jes­tem dla świata, on dla mnie
Zap­rzy­jaźniłam się z życiem

A kiedy czas się wypełni
Wszys­tko się będzie kończyło
Za­miast roz­paczy i trwogi
Chcę myśleć, dob­rze tu było 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 5 lutego 2014, 18:18

Często by­wa, że praw­da bo­li i jest nie­chciana, a kłam­stwo da­je nadzieję i szczęście. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 lutego 2014, 17:47

Słonecznym blas­kiem
Przy­bywa do poety
Tak upragniona

Ogar­nia zmysły
Układa słowa z uczuć
Nocą wyśniona

Te najpiękniejsze
Wer­sy by nie powstały
Gdy­by nie Ona
 

haiku
zebrał 17 fiszek • 3 lutego 2014, 23:00

Przekornie

Smętne wo­koło spojrzenia
Prze­cież op­ty­mizm to banał
Matką naiw­nych nadzieja
Czy świat przy­tule­nia by chciał 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 lutego 2014, 19:58

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 stycznia 2019, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 23:01Naja sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

17 stycznia 2019, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

17 stycznia 2019, 04:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 stycznia 2019, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

16 stycznia 2019, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

16 stycznia 2019, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 18:22yestem sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 15:00Naja do­dał no­wy tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa