Naja

223 teksty – auto­rem jest Na­ja.

Każdy ma ta­kie życie, ja­kie so­bie stworzy.
Oczy­wiście na miarę swoich możliwości.
By­wa jed­nak, że na możli­wości nie ma­my większe­go wpływu.

Prze­myśle­nia po lekturze 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 września 2018, 22:00

Ma metafora
Upiększyć poznawanie
Ta­ka jej funkcja

Zdarza się jednak
Pop­rzez nadużywanie
Tyl­ko dysfunkcjaInspirowane 

haiku
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2018, 11:13

Czas nie zna litości.

Inspirowane 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 sierpnia 2018, 20:02

Często doj­rze­wamy nie w tym cza­sie co po­win­niśmy i nie w tym, w którym chcieli­by na­si najbliżsi.

Są pożeg­na­nia, które smucą, uświada­miają jed­nak, że znów łączą się blis­cy so­bie ludzie...

Pa­mięci W.G., który od­szedł, lecz pozostanie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 lipca 2018, 21:00

His­to­ria jest matką teraźniejszości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 maja 2018, 19:00

Ko­biety fa­cetom do­dają skrzy­deł, al­bo je podcinają... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 kwietnia 2018, 20:33

Życie jest jak bańka myd­la­na. Zaw­sze pod ko­niec pęka, ale za­nim to zro­bi może nas zachwycić... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 marca 2018, 01:02

Murzyn nig­dy nie zbieleje... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lutego 2018, 20:00

His­to­ria pełna jest hańby, za­burzeń priory­tetów, zakłama­nia, za­gubienia.
Współcześnie szu­kamy auto­rytetów w me­diach, które kreują rzeczy­wis­tość na pod­sta­wie sym­pa­tii oraz grup interesów.
Nie ma­my wspar­cia w źródłach, które nie pot­ra­fią się op­rzeć bezza­sad­nym wpływom.
Tworzy się no­wa his­to­ria, opar­ta nie na fak­tach, lecz na zas­po­kaja­niu oczekiwań... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 lutego 2018, 00:00

Miłość jest nies­kończo­na. Chy­ba, że się ją za­mor­du­je lub wca­le jej nie było...

Podążając za Giuli 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 lutego 2018, 16:16

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 18:16Naja sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

17 września 2018, 18:49Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 18:45Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

16 września 2018, 20:28Naja sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

16 września 2018, 18:37Naja sko­men­to­wał tek­st ogłoszenia drob­ne

16 września 2018, 11:07Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 września 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

15 września 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 września 2018, 19:00Naja sko­men­to­wał tek­st Piątunio :) 

14 września 2018, 18:59Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2