Naja

228 tekstów – auto­rem jest Na­ja.

Każdy ma swoją mowę, każdy jej in­ter­pre­tację. Kon­sekwen­cje by­wają jeszcze bar­dziej nieprzewidywalne. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 stycznia 2019, 22:13

Mowa wynikająca z mojego prawa

Mo­wa niena­wiści to również chęć wy­syłania na eme­ryturę ko­biet w wieku 67 lat, w mo­men­cie kiedy ich nieco star­sze roczni­kowo ko­leżan­ki przechodziły na eme­rytu­ry w wieku 50 i 55. Mało te­go dostały [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2019, 15:00

Nie na­leży wal­czyć ze sta­rością, bo się nie zwycięży.
Są po­wody do ra­dości z po­zos­tającej w nas młodości.
Sta­rość to przy­wilej. Nie każdy po­siada szczęście być sta­rym.
Nie byłoby sta­rości bez młodości.
Tyl­ko starość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2018, 23:00

Jeszcze Pol­ska nie zginęła,
Kiedy My żyjemy...

Na­wet jak weźmiemy sie za ba­ry o miedzę,
to po­damy dłoń pot­rze­bujące­mu sąsiadowi,
skrzyk­niemy kiedy trze­ba po­magać lub bronić.

Jest w nas znacznie więcej od­wa­gi, bra­ter­stwa, miłości, niż gdziekol­wiek in­dziej na świecie...

Za Niepod­ległą !!! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 listopada 2018, 21:00

Ser­ce nie liczy kilometrów.

Podążając za Adnachielem 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 listopada 2018, 11:12

Każdy ma ta­kie życie, ja­kie so­bie stworzy.
Oczy­wiście na miarę swoich możliwości.
By­wa jed­nak, że na możli­wości nie ma­my większe­go wpływu.

Prze­myśle­nia po lekturze 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 września 2018, 22:00

Ma metafora
Upiększyć poznawanie
Ta­ka jej funkcja

Zdarza się jednak
Pop­rzez nadużywanie
Tyl­ko dysfunkcjaInspirowane 

haiku
zebrał 8 fiszek • 26 sierpnia 2018, 11:13

Czas nie zna litości.

Inspirowane 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 sierpnia 2018, 20:02

Często doj­rze­wamy nie w tym cza­sie co po­win­niśmy i nie w tym, w którym chcieli­by na­si najbliżsi.

Są pożeg­na­nia, które smucą, uświada­miają jed­nak, że znów łączą się blis­cy so­bie ludzie...

Pa­mięci W.G., który od­szedł, lecz pozostanie... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 lipca 2018, 21:00

His­to­ria jest matką teraźniejszości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 maja 2018, 19:00

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 stycznia 2019, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 23:01Naja sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

17 stycznia 2019, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

17 stycznia 2019, 04:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 stycznia 2019, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

16 stycznia 2019, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

16 stycznia 2019, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 18:22yestem sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

16 stycznia 2019, 15:00Naja do­dał no­wy tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa