Naja, teksty z grudnia 2013 roku

16 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

No­wy Rok idzie
Zdro­wie, Po­myślność niesie
Szczęśli­wy będzie
Wszys­tkiego Naj­piękniej­sze­go i Spełnionego
w No­wym Ro­ku Życzę Nam Wszys­tkim :-) 

haiku
zebrał 18 fiszek • 31 grudnia 2013, 12:02

Świado­mość to piękny, bez­cenny dar, ale cza­sem także udręka. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 grudnia 2013, 18:37

Nieis­tnienie przed na­rodzi­nami nie różni się pra­wie niczym od nieby­tu po śmier­ci. Je­dyną różnicę czy­ni ludzka świado­mość. Na początku dro­gi nie ma­my pojęcia co zys­ka­my, zbliżając się do jej końca wiemy jak wiele stracimy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 29 grudnia 2013, 19:42

Jeżeli do cu­dow­ne­go od­czu­wania ser­cem do­damy piękno świado­mego umysłu, to tak jak­by do wyśmieni­tej stra­wy po­dać dos­ko­nałe wino. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 grudnia 2013, 16:30

* * *

po­gubiłam drogi
stanęłam na rozstaju
nie mogąc zro­bić kroku

nieza­wod­ny po­moc­nik los
wska­zał ręką kierunek
ty­le już ra­zy zmierzałam
sądząc, że wyb­rałam właściwie

roz­glądam się wokoło
los niewidzący­mi ocza­mi
spogląda przed siebie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 grudnia 2013, 21:45

A pod choinką
Niech moc pre­zentów leży
Wszys­tko Najlepsze


Zdro­wia, Miłości, Ciepła, Ra­dości, Cu­dow­nej atmosfery,
Uśmie­chu na twarzy przy ob­fi­cie zas­ta­wionym sto­le - życzę Wam Wszys­tkim :-)
 

haiku
zebrał 18 fiszek • 23 grudnia 2013, 14:38

Powroty

Do twoich ra­mion ciągle pow­ra­cam
Niczym do źródła przej­rzys­tej wo­dy
Czułością swoją wciąż mnie otaczasz
Jak po­wiew wiat­ru w skwar dla ochłody

To dłonie two­je ciepłym dotykiem
Ku so­bie co­raz więcej zgarniają
Płyną ku kształtom, rzeźbią mą miękkość
W błogich pie­szczo­tach nas zanurzają

Łagod­ność oczu, gdy na mnie patrzysz
Wchłaniając w siebie mo­je spoj­rze­nie
Cała bez­wolna ule­gam tobie
Kocham pow­ro­ty po zatracenie 

erotyk
zebrał 24 fiszki • 19 grudnia 2013, 18:06

Są ludzie niczym naj­jaśniej­sze gwiaz­dy, gdy się na które­goś z nich za­pat­rzy, zaw­sze podąży się we właści­wym kierunku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 grudnia 2013, 18:50

Odpowiedź

Możli­wość by­cia, to ra­dość wielka,
nie każdy może te­go doświadczyć.
Wśród zwrotów życia, w gąszczu wydarzeń
ty­le się dzieje. Jak wiele znaczy?

Jes­teśmy ce­lem, kontynuacją,
sen­sem is­tnienia, samą radością.
Is­totą dla tych, którzy przed nami,
darzą nas zawsze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 grudnia 2013, 17:11

Cu­dow­ny dotyk
W ek­sta­zie ciała toną
Stan nieważkości

Czułe spojrzenia
Le­piej już być nie może
Głębia miłości
 

haiku
zebrał 23 fiszki • 12 grudnia 2013, 22:11

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]