Naja, teksty z listopada 2013 roku

17 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Myśli bezsenne
W ot­chłani no­cy błądzą
Brak ukojenia

Świt jest daleki
Dusza znużona czeka
Słońca promienia
 

haiku
zebrał 22 fiszki • 29 listopada 2013, 21:02

Inni

Tęskni­my za dobrocią,
szu­kamy zrozumienia.
Marzy­my o przyjaźni,
pros­te są te pragnienia.

Kiedy zgar­biony człowiek
sta­nie na naszej drodze.
Wzrok prze­suwa­my po nim,
pat­rzy­my tyl­ko srodze.

Spokój nam burzy sobą,
jak śmie nam czas zakłócać.
Prze­kazać chce nam prośbę,
nie chce­my na­wet słuchać.

Idziemy da­lej z myślą,
niech sam się z lo­sem mierzy.
Wra­camy do swych domów,
bo na nich nam zależy.

Co z naszą świado­mością,
za­wartą w pros­te ramy.
Trak­tuj dru­giego człowieka,
jak chciałbyś być traktowany. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 listopada 2013, 18:38

Miłość jest wiel­ka, wiel­ki­mi słowa­mi prze­mawia. Kiedy umiera, słowa umierają wraz z nią. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 listopada 2013, 16:44

Po­między jawą a snem, nocą a dniem,
dob­rem i złem, życiem i śmier­cią, tułamy się... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 listopada 2013, 18:14

Zdo­bycie się na od­wagę jest zaw­sze lep­sze niż po­kor­ne milczenie…Wyzwala.

Inspiracja 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 listopada 2013, 16:47

Oda do Mężczyzny

Tworze pra­wie dos­ko­nały
Mężczyz­no, Ty­tanie, Herosie
W to­bie siła te­go świata
Mięśnie two­je niczym skały

Przywódco, Wład­co, Panie
Spraw­co wo­jen, przewrotów
Ne­goc­ju­jesz, paktujesz
Ro­zejm bądź pokój nastanie

Postęp za twoją przyczyną
Kon­struujesz, budujesz
Myśl two­ja da­lej sięga
Cel­niej­sza z każdą godziną

Świat dźwigasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 listopada 2013, 14:43

Życie jest jak pocze­kal­nia. Ludzie wchodzą i wychodzą... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 listopada 2013, 15:59

Myśli na­dają kształt uczu­ciom, słowa do­dają kolorów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 listopada 2013, 00:37

Są sy­tuac­je, w których na­wet naj­bar­dziej słuszne i prze­kony­wujące ar­gu­men­ty nie tra­fiają do rozmówcy. Rozmówca bo­wiem, tak jak człowiek nis­kiego wzros­tu, który nie może do­sięgnąć do pew­nej wy­sokości, nie jest w sta­nie sięgnąć pew­ne­go poziomu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 listopada 2013, 18:12

Ona i On

Trzy­mając się za ręce, idą po ulicy
Ona nieśmiała i cicha, on niepo­zor­ny
Zgar­bieni obo­je, w ubo­giej dzielnicy

Wiatr szar­pie im pal­ta i deszczem oblewa
Nie czują słoty je­sien­nej, mgły, chłodu
Uśmie­chy na twarzach, miłość ich ogrzewa

Gdy­by czas był in­ny, tej wspólnej miłości
Da­rowa­liby so­bie świat cały
Te­raz na miarę uczuć i możli­wości

On jej po­daru­je cały skra­wek nieba
Ona podzieli się z nim wszystkim
Ser­cem i scho­waną małą kromką chleba 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 listopada 2013, 15:45

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]