Naja, teksty z lipca 2016 roku

5 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

W sieci, jak w życiu. Al­bo jes­teśmy gośćmi, al­bo gos­po­darza­mi. Jed­no i dru­gie zobowiązuje. 

myśl dnia z 7 sierpnia 2016 roku
zebrała 34 fiszki • 25 lipca 2016, 13:31

* * *

Bar­dzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie w sieci da­je wiele możli­wości. Jest nieoce­nionym źródłem in­formac­ji, roz­rywki i między­ludzkich kon­taktów. Pop­rzez sieć można się poz­nać, wy­mienić poglądy, zap­rzy­jaźnić. Dla wielu ludzi jest to je­dyne miejsce, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 18 fiszek • 25 lipca 2016, 13:31

To co jest zro­zumiałe dla nas, nie mu­si być ta­kie dla innych. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 lipca 2016, 19:29

Nie na­leży pod swój dach zap­raszać ludzi, którzy chcąc spełnić swo­je marze­nia, mogą bez­powrot­nie poz­ba­wić marzeń domowników. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 lipca 2016, 13:41

Stoję zapląta­na po­między wczo­raj, dzi­siaj i jutro
Po­między prag­nieniami i bez­nadziej­nością
Mam za sobą zreali­zowa­ne naj­ważniej­sze cele
Tyl­ko umow­nie jed­nak od­ci­nam ku­pony
Muszę się jeszcze nieco pot­rudzić
Co­raz mniej dob­rych po­mysłów na przyszłość
Bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 lipca 2016, 22:22

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]