Naja, teksty z kwietnia 2014 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Są pus­te miej­sca, których nikt nie wypełni
Odejścia, z który­mi nie można się pogodzić
Pa­mięć, która będzie wie­cznie żywa
Zadzi­wiające, że świat się nie zatrzymał… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 kwietnia 2014, 20:13

Zwątpienie

Jakże zdo­być się na zaufanie
Roz­darta po­między ja i nie ja
Za­gubiona wśród te­go co było
A te­go, co już się nie wydarzy

Szu­kam praw­dy po­między pytaniami
Na które nikt nie zna odpowiedzi
Wzro­kiem nie mogę sięgnąć dalej
Niż po­za ho­ryzont wyobrażeń

Nie znaj­duję od­po­wie­dzi w sobie
Poszu­kuję jej nieus­tannie w innych
Cze­kam na czas nieu­chron­ny
W którym py­tania nie będą potrzebne 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 22 kwietnia 2014, 19:58

Po­daru­nek jest cen­niej­szy niż ściągnięty haracz... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 kwietnia 2014, 20:31

Słowa

Spierają się słowa ze sobą
Które z nich jest najważniejsze
Wszys­tkie się cisną i tłoczą
Chcą zna­leźć na kar­tce swe miejsce

Te piękne, ulot­ne i czułe
Przez­naczo­ne są dla miłości
Zwiew­ne, plas­tyczne i barwne
Przy­rodę opiszą, uczu­cie radości

Dum­ne, pa­tetyczne, wyniosłe
Walkę, bra­ter­stwo wskazują
Smut­ne, moc­ne i ciężkie
Roz­pacz, cier­pienie opisują

Które z nich tra­fią na kar­tki
Na od­po­wiedź się nie zdecyduję
Za­pew­ne naj­lep­sze tam będą
We­na od­po­wiedź dyktuje 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 12 kwietnia 2014, 20:01

Czas nie omi­ja ni­kogo swym nieubłaga­nym działaniem i zaw­sze się skończy. Jed­nocześnie jest wspa­niałym łas­kawcą, ob­da­rowującym nas wielością zdarzeń, które po brze­gi wy­pełniają życie… 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 kwietnia 2014, 21:43

Nieza­leżnie od miłości, blis­kości, em­pa­tii, zro­zu­mienia, os­ta­tecznie po­zos­ta­je­my sami... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 4 kwietnia 2014, 23:21

Nieprzerwanie

Gdy­by czas się zatrzymał
W bez­ruchu na zaw­sze stanął
Miłość byłaby wie­czna
Niebyt od­szedł w niepamięć

Co stałoby się ze światem
Końca by nig­dy nie było
Tęskno­ta by nie mijała
Ocze­kiwa­nie wciąż trwało

Życie w stałej radości
Bądź nieus­tannym cierpieniu
Świat pogrążony by został
W ciągłym niezakończeniu

Jed­nym zbyt wiele by było
In­nym nieus­tająco za mało
Nie byłoby wytchnienia
Wszys­tko wie­cznie by trwało

Niech czas stru­mieniem więc płynie
Wciąż od­mie­rzając godzi­ny
A rzeczy dzieją się dalej
Tak sku­tek jak i przyczyny 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 3 kwietnia 2014, 20:38

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 grudnia 2018, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

9 grudnia 2018, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

9 grudnia 2018, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 19:15Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:28Naja sko­men­to­wał tek­st Na większość ważnych wy­darzeń [...]

9 grudnia 2018, 14:27Naja sko­men­to­wał tek­st wiem

9 grudnia 2018, 14:22Naja sko­men­to­wał tek­st w od­kry­waniu siebie i [...]

9 grudnia 2018, 14:19Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:17Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.