Naja, teksty z grudnia 2014 roku

13 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Na­ja.

Bądź

Wiat­rem dla żagla
Siłą dla niemocy
Nadzieją dla zwątpienia
Światłem dla mroku
Nat­chnieniem dla poety
Dro­gow­ska­zem dla zbłąkanych
Przy­jaźnią dla samotnych
Miłością dla stęsknionych
Ciepłym ko­min­kiem dla ciał zziębniętych
Spełnieniem dla pożądania
Wszys­tkim co dob­re i upragnione...

Ob­da­rowuj, Chroń, Spra­wiaj Ra­dość w No­wym Ro­ku

Nam Wszys­tkim :-)))
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 grudnia 2014, 17:07

Po­goda ducha to wewnętrzne piękno od­porne na wa­run­ki zewnętrzne. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 grudnia 2014, 19:30

Niech Się Spełniają
Wszys­tkie Nasze Pragnienia
Gwiaz­dka już świeci

[ ] [ ] [ ]
 

haiku
zebrał 14 fiszek • 24 grudnia 2014, 14:09

Ko­niec złego jest początkiem dobrego. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 grudnia 2014, 13:53

Ubóstwo

Są ta­cy, którzy nicze­go nie mają
Od­su­nięci przez świat po­za margines
Na­wet jeżeli nie ma w tym ich winy
Większość spogląda na skutki
Pra­wie nikt na przyczyny 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2014, 20:11

Uczmy się sztu­ki kom­pro­misu. Le­piej się trochę na­giąć niż złamać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 grudnia 2014, 17:57

Euforia

Roz­piera, wwier­ca się w umysł i ciało
Krzyczeć się chce, jak­by te­go było mało
Tańczyć, ska­kać, śpiewać, kochać...

Stan ten, blis­ki pra­wie doskonałości
Gdy­by tak trwać w nim zbyt długo
Przyp­ra­wić mógłby o mdłości 

fraszka
zebrała 13 fiszek • 16 grudnia 2014, 20:10

By­wa, że tak bar­dzo prag­niemy być wiel­cy, iż prag­nienie to wbi­ja nas w podłoże, niejed­nokrot­nie czy­niąc zde­cydo­wanie mniej­szy­mi niż jesteśmy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 grudnia 2014, 22:22

Brzy­dotą nie jest brak uro­dy, lecz brak pot­rze­by uwi­daczniania te­go co w nas ład­ne i dobre. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 grudnia 2014, 22:22

Po­ziomu, który sobą pre­zen­tu­jemy nie wy­sysa się z mle­kiem mat­ki, nie na­bywa się również przez wyk­ształce­nie. Jest to pos­ta­wa pop­rzez którą wy­rażamy siebie i która de­ter­mi­nuje nasze życie.
Pos­ta­wa ta jest war­tością sa­ma w so­bie, a war­tość ta za­leży wyłącznie od nas. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 grudnia 2014, 00:00

Naja

"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." Więcej o mnie :-) Odtwórz Radość Odtwórz Miłość Odtwórz Wytchnienie Odtwórz Mknąc autostradą albo odkurzając mieszkanie Odtwórz Lubię tańczyć, w rytmie cha cha też. I wiele, wiele jeszcze...:-)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 01:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 listopada 2018, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 listopada 2018, 09:41Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:25Naja sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

11 listopada 2018, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 22:08Naja sko­men­to­wał tek­st Gu­biąc się szu­kamy [...]

11 listopada 2018, 22:04Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

11 listopada 2018, 21:52Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze Pol­ska nie zginęła, Kiedy [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]