Naja, teksty ulubionych autorów

570 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony. 

cytat

Ważne jest w życiu, by wie­dzieć, kiedy skorzys­tać z okaz­ji, ale nie mniej ważne wie­dzieć, kiedy z niej korzys­tać nie należy. 

cytat

Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. 

cytat

Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. 

cytat

My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. 

cytat

Jak wszys­cy wiel­cy podróżni­cy, widziałem więcej niż pa­miętam i pa­miętam więcej niż widziałem. 

cytat

Gdy ludzie są szlachet­ni, pra­wa są zby­teczne, gdy są zep­su­ci, są łamane. 

cytat

Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Benjamin Disraeli